Breda, Nederland
(088) 600 58 00
info@opheon.nl

Ons privacybeleid

Ophéon waardeert uw als klant en professional ten zeerste en hecht dan ook een grote waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Ophéon tracht ten aller tijde te handelen lijn met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. We vinden transparantie hierin belangrijk en willen u middels dit privacybeleid hierover informeren. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wie zijn we

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Ophéon, gevestigd te Overkroetenlaan 17, 4823 KC Breda, Kvk-nummer: 58926232 .

Welke gegevens verwerken we

Om onze klanten een goede dienstverlening te kunnen bieden verwerken we de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Daarnaast verwerken we de noodzakelijke persoonsgegevens van onze collega’s en aangesloten professionals. Hierbij worden de volgende gegevens door ons verwerkt.

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum / leeftijd
  • Geboorteplaats
  • E-mailadres(sen) / telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer(s)
  • BSN (van de bij Ophéon aangesloten zelfstandig ondernemers)
  • Opleiding (niveau)

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden ten aller tijden per e-mail, telefonisch of persoonlijk vanuit eigen persoon verzameld. We verzamelen geen persoonsgegevens verkregen van derden dan wel verkregen van onze website of andere media.

We maken ten behoeve van de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van verschillende veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van gegevens. Dit doen we onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Daarnaast maken we gebruik van een bewezen cloud-omgeving, namelijk Microsoft Office 365, om persoonsgegevens veilig op te slaan.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Een betere dienstverlening naar u toe
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichtingen

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens.

We maken ten behoeve van de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van verschillende veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Dit doen we onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Daarnaast maken we gebruik van een bewezen cloud-omgeving, namelijk Microsoft Office 365, om persoonsgegevens veilig op te slaan.

Hoelang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw gegeven niet langer dan nodig of dan door wet is bepaald.

Met wie delen wij uw persoonsgegeven

We delen uw persoonsgegevens niet met derden. Wanneer er een situatie ontstaat waarbij het delen van uw persoonsgegevens gewenst is zullen we dit ten aller tijden in samenspraak doen met u.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de Opheéon heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank Zeeland – West-Brabant is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met: S. A. Sordam , s.sordam@opheon.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 30 maart 2019 tot nader order.